Pre-kontrola płatników ZUS
Czym jest pre-kontrola płatników ZUS? Obowiązek poddania się kontroli ZUS wynika z Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podczas wizyty zakład może sprawdzić, czy płatnik dobrze wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie ubezpieczeń społecznych. To przede wszystkim zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń oraz weryfikacja obliczania i opłacania składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS. Sprawdzane są również opracowywane wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe i zaświadczenia dla celów ubezpieczeń społecznych.
Wszystkie wymienione zagadnienia zostaną sprawdzone przez naszych specjalistów w trakcie przeprowadzonej pre-kontroli.
Co kontrolujemy? Zakresy przedmiotowe pre-kontroli i kontroli ZUS są takie same. Weryfikacji podlegają:
  • prawidłowość zawierania umów o pracę, umów ? zlecenia oraz umów o dzieło,
  • prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Kto zapewnia obsługę? Kontroli dokonywać będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w  przeprowadzaniu kontroli płatników składek.
Kto może skorzystać z usługi? Adresatami pre-kontroli ZUS są wszelkie firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.
Jak wykonać pre-kontrolę ZUS? Podstawę do przeprowadzenia pre-kontroli stanowi zlecenie wykonania kontroli przez Inspektora EIPiUS. Kontrola może obejmować różne okresy w zależności od dyspozycji klienta. W trakcie pre-kontroli szczególna uwaga zwrócona zostanie na prawidłowość zawierania umów-zleceń oraz umów o dzieło.
Dlaczego warto przeprowadzić pre-kontrolę ZUS? W  roku 2014 ZUS przeprowadził 81 tys. kontroli, w 43 tys. przypadków ujawniono różnorodne nieprawidłowości. W 2013 roku na 78 tys. kontroli nieprawidłowości ujawniono w ponad 50 tys. przypadków.
Każdy płatnik składek powinien przez cały okres prowadzenia działalności skrupulatnie przechowywać dokumentację i prawidłowo ją sporządzać.
Kontrole ZUS często są bagatelizowane przez przedsiębiorców, tymczasem niejednokrotnie ich konsekwencje mogą być równie poważne, jak w przypadku weryfikacji rozliczeń podatkowych bądź nawet poważniejsze. Przedsiębiorcy, u których zostaną stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ubezpieczeń społecznych, muszą liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością finansową i karną, ale również z pracochłonnymi korektami. Warto mieć świadomość istnienia ryzyka związanego z kontrolami ZUS ? dzięki tej wiedzy można odpowiednio przygotować się do wizyty kontrolujących.
Najlepszym sposobem przygotowania się do wizyty Inspektora ZUS jest wcześniejsze przeprowadzenie kontroli przez niezależnego eksperta.
 
JESTEŚ ZAINTERESOWANY PRE-KONTROLĄ?

Skontaktuj się z nami:

E-mail: kontakt@instytut-zus.pl

Tel. 32 722 0 730 / 537 906 908
 
Udostępnij na Facebook